Vetenskaplig fakta

Vetenskap och forskning

Billingsmetoden® metoden bygger på vetenskap och många års forskning om kvinnans fruktsamhet. Vår svenska professor emeritus Erik Odeblad har tillsammans med det australiensiska läkarparet John och Evelyn Billings samt professor emeritus James Brown utvecklat detta att kunna användas för att undvika eller uppnå en graviditet.

Hur effektiv är Billingsmetoden®?
Inget preventivmedel har en hundraprocentig effektivitet, därför används uttrycket metodfel. Metodfel för p-piller är 0,3 och för Billingsmetoden® 0,5. Dessutom tillkommer användarfel, d v s att kvinnan använder metoden fel. Hon glömmer till exempel att ta sina p-piller, eller om Billingsmetoden® används så efterföljs inte reglerna. Användarfel för p-piller är 9 och för Billingsmetoden® upp till 25. Kunskap, motivation och noggrannhet hos kvinnan påverkar Billingsmetodens effektivitet.
Professor emeritus Erik Odeblad
I vetenskaplig litteratur har begreppet Pearl Index införts, vilket anger hur många graviditeter som inträffar per 100 kvinnoår och relateras både till metodfel och användarfel. Nedanstående studier är gjorde på kvinnor som har fått handledning i Billingsmetoden®. Därför är både metodfel och användarfel lågt.

Metodens effektivitet har undersökts av WHO. År 1976 påbörjades en världsomfattande studie. Kvinnor från fem länder och fem olika världsdelar deltog i studien: Irland, Indien, Nya Zeeland, Filippinerna och El Salvador. Resultaten från studiens 875 kvinnor visade att 90 % av kvinnorna lyckats upprätta ett användbart observationsschema av sin egen fruktsamhet efter bara ett handledningstillfälle. Enligt studien hade Billingsmetoden en effektivitet på 97,2 %. Pearl Index för användarfel var därmed 2.8. Otillräcklig eller bristfällig instruktion ledde i vissa fall till oplanerade graviditeter, men i de flesta fall berodde graviditeterna på att kvinnorna inte hade följt reglerna. En del par ändrade sitt beslut om graviditet under studietiden. Den oförklarade andelen graviditeter i studien, metodfelet, var 0,5 %.

Senare internationella studier visar på en ännu högre effektivitet för Billingsmetoden®. I en omfattande studie i Rom, utförd av Dr Anna Capella åren 1989 – 95 och som inkluderade 3 017 kvinnor, blev endast tre av kvinnorna oförklarligt gravida. Detta resulterade i ett Pearl Index – metodfel på 0,5. Ytterligare 41 kvinnor blev gravida på grund av att de inte följt reglerna korrekt, vilket resulterade i ett Pearl Index – användarfel på 1,4.

I en studie utförd av Shao-Zhen Qian 1999 (Shanghai, Kina), omfattande 1 654 kvinnor, jämfördes effektiviteten mellan Billingsmetoden® och kopparspiral – TCu 220c. Kvinnorna indelades i två grupper enligt förhållandet 3:2. Billingsgruppen bestod av 992 kvinnor och spiralgruppen av 662 kvinnor. Båda grupperna följdes under tolv månader. Resultatet av studien visade att i Billingsgruppen blev fem kvinnor oförklarligt gravida, vilket gav ett Pearl Index – metodfel på 0,5. I gruppen som använde kopparspiral blev tolv kvinnor gravida, vilket gav ett Pearl Index – metodfel på 1,8.