Våra stadgar

Föreningen Billingsmetoden® Sverige har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§1 Namn

Föreningens namn är Billingsmetoden® Sverige.

§2 Målsättning

Billingsmetoden® Sverige är en ideell förening, som vill främja arbetet för naturlig familjeplanering, vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda preventivmedel har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till eventuell partner och samhället hon lever i. Verksamheten bygger på denna målsättning.Billingsmetoden® är ett registrerat varumärke som inte får missbrukas, kränkas eller baktalas. Billingsmetoden® får inte blandas med andra metoder utan endast den autentiska metoden får läras ut av ackrediterade handledare. För att kunna stå som handledare med kontaktuppgifter på Billingsmetoden ® Sveriges hemsida krävs att vederbörande handleder strikt i den autentiska metoden, såsom Billingsmetoden ® lärs ut internationellt.

§3. Medlemskap

Medlemskap i föreningen får den, som ansluter sig till och vill stöda föreningens målsättning samt erlägger årlig medlemsavgift.

§4 Uteslutning

Om en medlem motarbetar föreningens målsättning kan denne uteslutas av årsmötet. Sådant beslut kräver 2/3 majoritet.

§5 Stadgeändring

Ändring av stadgarnas grundprinciper §§ 2-6 kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett måste vara ordinarie. Övriga paragrafer i stadgarna kan ändras med 2/3 majoritet vid ett årsmöte.

§6 Upplösning

Endast ett ordinarie årsmöte kan besluta om upplösning av föreningen varav krävs ¾ majoritet. Eventuella tillgångar skall tillfalla av årsmötet bestämt ändamål.

§7 Verksamhetsår

Billingsmetoden® Sveriges verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december följande år

§8 Årsmöte

Årsmötet, som är Billingsmetoden ® Sveriges högsta beslutande organ, hålls före mars månads utgång. Kallelsen till årsmötet skall kungöras för medlemmarna senast tre veckor i förväg. Styrelsen äger också rätt att sammankalla extra årsmöte. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall kungöras medlemmarna senast två veckor före mötet. Vid årsmötet äger varje fullvärdig medlem, som betalt medlemsavgiften för verksamhetsåret senast 1 mars, en röst. Rösten är personlig och kan inte överlåtas till ombud. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Beslut om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) under det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. a) Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år;
      b) Val av övriga ledamöter för en tid av två år. Ledamöterna väljs på så sätt att två ordinarie ledamöter kvarstår från föregående år.
      c) Val av revisor för en tid av 1 år.
      d) Val av valberedningen för en tid av 1 år.


§9 Styrelse

Styrelsen består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år. Ledamöterna väljs på så sätt att två ordinarie ledamöter kvarstår från föregående år. Valbar till styrelsen och valberedningen är endast röstberättigad, myndig medlem av föreningen. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv; vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan själv inrätta arbetsutskott och liknande. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer sekreteraren och kassören de allmänt vedertagna uppgifterna.

§10 Firmatecknare

Kassören och ordföranden är var för sig föreningens firmatecknare.

§11 Uttalanden m m

Styrelsen kan ge föreningsmedlem fullmakt att göra uttalanden och skrivelser i Billingsmetoden® Sveriges namn.