Våra stadgar

Föreningen Billingsmetoden® Sverige har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§1 Namn
Föreningens namn är Billingsmetoden® Sverige.

§2 Målsättning
Billingsmetoden® Sverige är en ideell förening, som vill främja arbetet för naturlig familjeplanering, vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda preventivmedel har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till eventuell partner och samhället hon lever i. Verksamheten bygger på denna målsättning.

§3. Medlemskap
Medlemskap i föreningen får den, som ansluter sig till och vill stöda föreningens målsättning samt erlägger årlig medlemsavgift.

§4 Uteslutning
Om en medlem motarbetar föreningens målsättning kan denne uteslutas av årsmötet. Sådant beslut kräver 2/3 majoritet.

§5 Stadgeändring
Ändring av stadgarnas grundprinciper §§ 2-6 kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett måste vara ordinarie. Övriga paragrafer i stadgarna kan ändras med 2/3 majoritet vid ett årsmöte.

§6 Upplösning
Endast ett ordinarie årsmöte kan besluta om upplösning av föreningen varav krävs ¾ majoritet. Eventuella tillgångar skall tillfalla av årsmötet bestämt ändamål.

§7 Verksamhetsår
Billingsmetoden® Sveriges verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni följande år.

§8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före oktober månads utgång. Styrelsen äger också rätt att sammankalla extra årsmöte. Kallelsen skall ske tre veckor i förväg. Årsmötet är Billingsmetoden® Sveriges högsta beslutande organ. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Årsmötet behandlar verksamhets- och revisionsberättelser, beviljar ansvarsfrihet, väljer styrelse och revisor samt revisorsuppleant, väljer valberedning, fastställer medlemsavgifter, behandlar övriga ärenden som styrelsen förelägger årsmötet samt behandlar motioner, som kan väckas av varje medlem. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§9 Styrelse
Styrelsen väljs på två år och skall bestå av nio ordinarie ledamöter inklusive ordförande, sekreterare och kassör. Vid varje årsmöte förnyas hälften av styrelsemedlemmarna. Ordföranden väljs varje år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder på begäran av minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan själv inrätta arbetsutskott och liknande.

§10 Firmatecknare
Kassören och ordföranden är var för sig föreningens firmatecknare i ekonomiska frågor.

§11 Uttalanden m m
Styrelsen kan ge föreningsmedlem fullmakt att göra uttalanden och skrivelser i Billingsmetoden® Sveriges namn.